Výlučně novosvětská skupina, kde tvoří jednu z největších čeledí ptáků. Vnitřní členění je dosud poměrně nejisté, tradičně se člení na dvě velké skupiny: (1) Phaethornithinae a (2) Trochilinae (del Hoyo, Elliott, & Sargatal, 1999). Analýza DNA recentně rozdělila kolibříky do devíti monofyletických linií (McGuire, Witt, Remsen, Dudley, & Altshuler, 2009).
Jsou to extrémně malí ptáci (6-21,7 cm, 2-20 g), značně specializovaní ke sběru a trávení nektaru. Zobák je úzký a často dlouhý, vhodný k nektarivornímu způsobu života. Během sání často využívají třepotavý let, kdy křídla opisují tvar číslice osm v horizontální poloze. Frekvence úderů křídel může dosáhnout až 80/sec (v extrémních případech až 200/sec, Selasphorus rufus). Během přímého letu se pohybují rychlostí 48-85 km/h. Nohy slouží pouze k posedu na větvi. Sternum je značně kýlovité a prodloužené, mají o dva páry žeber více než většina ostatních ptáků. Krkavčí kosti (coracoid) jsou silné a kloubně spojené s hrudní kostí. Kostra křídla je redukována, 70% kostry křídla tvoří kosti třetího a čtvrtého prstu. Humerus je v ramenním kloubu značně pohyblivý, dovoluje axiální rotaci 180°. Svalstvo kolibříků je extrémně závislé na přísunu kyslíku. Létací svaly jsou mohutně vyvinuté, buňky mají výrazně vyšší obsah mitochondrií než u ostatních ptáků (až 35% objemu svaloviny). Díky tomu má svalovina tmavě červenou barvu. Musculus supracoracoideus představuje kvůli třepotavému letu až 50% svalu musculus pectoralis major. Létací svaly tvoří až 30% tělesné váhy (v porovnání s 20% u většiny migrujících druhů ptáků).
Díky malým rozměrům se musí vyrovnat s výraznými změnami teplot. Energie, která vzniká ve svalovině během třepotavého (vířivého) letu je využívána k termoregulaci během chladných období. Se změnou vnější teploty se mění také frekvence úderů křídel. Vysokohorské druhy, které se pohybují v prostředí s nízkým obsahem kyslíku, také upravují frekvenci úderů křídel. Výsledkem je konstantní efektivita svalů (10-11%). Další možností termoregulace je vztyčení obrysových per na těle, každé pero je napojena na systém podkožních svalů. Srdce představuje 2,5% tělesné hmotnosti (v porovnání např. s vrabcem 1,3%). Srdeční frekvence během letu dosahuje až 1 000 tepů/min a 500-600 tep/min během odpočinku (v porovnání např. se Struthio camelus 40-180 tepů/min). Společně s rorýsi mají speciálně upnutý sval musculus splenius capiti na druhý obratel, což slouží ke zrychlené pohyblivosti hlavy směrem nahoru a dolů.
Mají 10 ručních letek, které se prodlužují směrem ke špičce křídla. Vnější ruční letky většinou nejsou redukované (výjimka u Selasphorus platycercus a dva druhy rodu Trochilus – během letu vydávají specifický zvuk). Modifikace vnějších tří ručních letek je známa u rodu Campylopterus, jedná se o přizpůsobení k rychlému klouzavému letu (podobně jako rorýsi Apodidae). Počet loketních letek je redukovaný na 6-7. Mají většinou 10 rýdovacích per (pouze 4 RP u Loddigesia mirabilis), ocas je důležitý během manévrování v hustém porostu. Ocas může být rovný, vykrojený nebo jsou některá pera prodloužená (epigamní funkce u rodů Lesbia, Trochilus a Thaumastura). Samci mají často kovově lesklé a pestré zbarvení, samice jsou spíše krypticky zbarvené. Dospělí jedinci nemají prachové peří. Celkový počet per na těle je nižší (900-1700) ve srovnání například s pěvci (4-7 x méně). Pelichání probíhá postupně v průběhu roku, cyklus může trvat více než jeden rok.
Jazyk kolibříků je na konci rozdvojený, z velké části je tvořen chrupavkou. V distální části je jazyk stočen do kanálků, které umožňují sání nektaru. Během sání nektaru je jazyk vysouván a zasouván do zobáku, s frekvencí 3-13x za vteřinu. Na bázi jazyka je umístěna řada chuťových papil, které slouží ke kontrole kvality nektaru. Některé druhy jazykem sbírají hmyz, nalepováním na jeho špičku. Mají dobře vyvinuté vole, kde dochází ke zvlhčování tuhé stravy. Potrava dále putuje do předžaludku (proventriculus), kde začíná trávení bílkovin. Trávení je dokončeno v žaludku (ventriculus). Střevo je krátké, ale široké, probíhá v něm štěpení cukrů z nektaru a dochází zde k reabsorbci vody. Žaludek je umístěn na boku trávicí trubice, vstupuje do něj pouze tuhá strava. Trávení cukrů trvá méně než 15 minut. Nemají slepá střeva a žlučový váček. Dýchací soustava je komplikovanější než u ostatních ptáků, zahrnuje až devět vzdušných vaků a primární a sekundární bronchi. Dýchání je zrychlené, bylo zjištěno až 300 nádechů za minutu během odpočinku a 500 nádechů za vířivého letu. Oči jsou umístěné po stranách hlavy, mají velké zorné pole. Jsou schopni vnímat v UV spektru. Denně spotřebují 30-35 KJ (během návštěvy 1 000-2 000 květů), což představuje pětinásobek jejich bazálního metabolismu. Kolibříci prakticky nevylučují kyselinu močovou jako ostatní ptáci, až 76-85% exkrementů je zpětně zužitkováno. Díky tomu mají redukovaný počet nefronů v ledvinách. V nepříznivém prostředí dokáží výrazně snížit bazální metabolismus (torpor), tělní teplotu umí snížit až na 18-20°C (oproti běžné tělesné teplotě 40-42°C). Během denního torporu dokáží ušetřit až 60% energie na noční odpočinek (nízké teploty). Během noci dokáží snížit bazální metabolismus až o 80-90%. U nearktických druhů se denní torpor vyskytuje zřídka, díky prodlouženému dni v hnízdní sezóně.
Vyskytují se v širokém spektru biotopů, některé druhy obývají vysokohorské biotopy na hranici lesa (4 000 m n. m.). Jejich výskyt závisí na potravní nabídce. Často se spolu vyskytuje více druhů syntopicky, ale díky různým tvarům zobáku a potravním preferencím si příliš nekonkurují. Jsou teritoriální, v rámci pohlaví často probíhají potyčky. Existuje řada záznamů o exploraci potencionálních zdrojů potravy, včetně plastikových lahví nebo lidského oblečení. Zpěv je většinou krátký a nemelodický, ale některé druhy dokáží produkovat i duetové melodické zpěvy. U druhu Polyerata amabilis byla zjištěna schopnost imitace jiných druhů ptáků. Hlavní potravou je nektar, ale živočišná složka může tvořit až 10% potravy. Významnou složkou je také pyl, který zčásti zajišťuje přísun bílkovin. S hostitelskými rostlinami vytvářejí složité koevoluční vztahy, které se projevují v různém tvaru zobáku a rozličných potravních strategiích. Žádný druh není závislý na jednom druhu hostitelské rostliny, dokáží „krást“ nektar napichováním korunních plátků bez možnosti oplození květu. V rámci kolibříků existují dvě hlavní strategie: specializované druhy, které mají zobák adaptovaný na určitý typ květu a méně specializované druhy s krátkým zobákem. Příslušníci druhé skupiny mají větší spektrum hostitelských rostlin a využívají více technik ke sběru nektaru.
Většinou jsou polygynní, během hnízdní sezóny mají samci více samic. Po oplození samice se o stavbu hnízda, inkubaci i péči o mláďata stará jen samice. U některých druhů byli samci přistiženi během inkubace (např. Glaucis hirsuta). Interakce mezi samci a samicemi se omezují jen na období námluv a páření. Některé druhy využívají leky. Hnízdění vysokohorských druhů je načasované podle fenologie hostitelských rostlin, nížinné druhy mohou hnízdit v různých částech roku. Hnízdo je malé, postavené z různých materiálů. Často je jen přichycené k vegetaci (listy, liány). Některé druhy přilepují hnízda na skalní stěny (např. rod Oreotrochilus). Phaethornithinae často staví hnízda pod listy, které pak zajišťují ochranu proti srážkám. Většinou snáší dvě malá bílá vejce (cca 0,4 g), která ale mohou představovat až 35% váhy samice. Doba inkubace trvá 14-23 dní, mláďata se líhnou holá a jsou nidikolní. Mláďata jsou krmena nektarem a hmyzem. Samice často mají na bázi zobáku skvrny, které slouží k orientaci mláděte. Mláďata dosahují vzletnosti v 17-19. dni života, teprve během tohoto období začínají produkovat žebravé hlasy (antipredační strategie). Kolibříci se i přes malé tělesné rozměry mohou dožívat věku 6-12 let.

Hlavní znaky: Velká přirozená skupina rozličných biologických typů (adaptivní radiace). Drobní až malí, patří sem vůbec nejmenší známí ptáci (5,8 až 21,7 cm, 2 až 20 g). U kolibříků se vyvinula mnohá přizpůsobení, která jim umožňují získávat nektar a hmyz z květů (jsou významnými opylovači mnoha rostlin). Mají odlišně sestavené kosti křídel, což jim umožňuje vyvinout až 70 úderů křídel za vteřinu (vířivý let). Mohou se zastavit v letu a pokračovat v každém směru, i dozadu. Let je velmi rychlý. Pomocí dlouhého štíhlého zobáku a vysunovatelného jazyka vysávají nektar z hlubokých květů. Délka a tvar zobáku jsou velmi různé, podle toho, na jaké květy je určitý druh specializován. V opeření jsou výrazné rozdíly mezi pohlavími. Samci jsou často nápadně zbarvení, kovově zelení a červení, často mají chocholku; samičky často jen prostě zbarvené. Ocas je krátký, hranatý nebo vidličnatý. Nohy drobné a slabé, umožňující jen posed, ne chůzi. Rozšíření: NA, NT; lesy, křovinaté savany a okraje pouští. Někteří jsou tažní. Hnízdní biologie: Polygamní, velmi teritoriální; mají tok. Hnízdo je hluboký pohárek z rostlinného materiálu, upevněný pavoučími sítěmi na větvičky nebo na spodní stranu listů. Vejce: 2, bílá. Sedí samice (1 výjimka) 14 až 23 dnů. Nidikolní mláďata jsou v hnízdě 18 až 38 dní. Potrava: Nektar, drobný hmyz.

kolibřík smaragdový (Abeillia abeillei)

kolibřík mozaikový (Adelmyia melanogenys)

kolibřík purpurohřbetý (Aglaectis aliciae)

kolibřík Castelnaudův (Aglaectis castelnaudii)

kolibřík duhovohřbetý (Aglaectis cupripennis)

kolibřík černokápý (Aglaectis pamela)

sylfa venezuelská (Aglaiocercus berlepschi)

sylfa fialovoocasá (Aglaiocercus coelestis)

sylfa Kingova (Aglaiocercus kingi)

kolibřík běloprsý (Agyrtria brevirostris)

kolibřík chiapaský (Agyrtria candida)

kolibřík azurovotemenný (Agyrtria cyanocephala)

kolibřík andský (Agyrtria franciae)

kolibřík atlantický (Agyrtria leucogaster)

kolibřík modrozelený (Agyrtria rondoniae)

kolibřík duhový (Agyrtria versicolor)

kolibřík fialovokorunkatý (Agyrtria violiceps)

kolibřík vznešený (Agyrtria viridifrons)

kolibřík podhorský (Amazilia alticola)

kolibřík Amaziliin (Amazilia amazilia)

kolibřík kaštanovobřichý (Amazilia castaneiventris)

kolibřík Handleyův (Amazilia handleyi)

kolibřík ryšavý (Amazilia rutila)

kolibřík rezavoocasý (Amazilia tzacatl)

kolibřík yukatánský (Amazilia yucatanensis)

kolibřík háčkozobý (Androdon aequatorialis)

kolibřík tmavohrdlý (Anopetia gounellei)

kolibřík hnědotemenný (Anthocephala floriceps)

kolibřík antilský (Anthracothorax dominicus)

kolibřík mangový (Anthracothorax mango)

kolibřík tropický (Anthracothorax nigricollis)

kolibřík lesklý (Anthracothorax prevosti)

kolibřík křivozobec (Anthracothorax recurvirostris)

kolibřík panamský (Anthracothorax veraguensis)

kolibřík zelenohrdlý (Anthracothorax viridigula)

kolibřík smaragdový (Anthracothorax viridis)

kolibřík černobradý (Archilochus alexandri)

kolibřík rubínohrdlý (Archilochus colubris)

kolibřík vínohrdlý (Atthis ellioti)

kolibřík čmelákový (Atthis heloisa)

kolibřík klínozobý (Augastes geoffroyi)

kolibřík krajkový (Augastes lumachella)

kolibřík čabrakový (Augastes scutatus)

kolibřík bělouchý (Basilinna leucotis)

kolibřík pruholící (Basilinna xantusii)

kolibřík žlutoocasý (Boissonneaua flavescens)

kolibřík hyacintový (Boissonneaua jardini)

kolibřík peruánský (Boissonneaua matthewsii)

kolibřík lila (Calliphlox amethystina)

kolibřík běloskvrnný (Calliphlox bryantae)

kolibřík bahamský (Calliphlox evelynae)

kolibřík Mitchellův (Calliphlox mitchellii)

kolibřík zelenoboký (Calothorax lucifer)

kolibřík křovinný (Calothorax pulcher)

kalypta růžovohlavá (Calypte anna)

kalypta kalifornská (Calypte costae)

kolibřík temný (Campylopterus cirrochloris)

kolibřík klínoocasý (Campylopterus curvipennis)

kolibřík skvrnitoprsý (Campylopterus cuvierii)

kolibřík pantepuiský (Campylopterus duidae)

kolibřík běloocasý (Campylopterus ensipennis)

kolibřík Wetmoreův (Campylopterus excellens)

kolibřík azurovoprsý (Campylopterus falcatus)

kolibřík fialkový (Campylopterus hemileucurus)

kolibřík rezavobřichý (Campylopterus hyperythrus)

kolibřík šedoprsý (Campylopterus largipennis)

kolibřík vlaštovčí (Campylopterus macrourus)

kolibřík tyrkysový (Campylopterus phainopeplus)

kolibřík pestroocasý (Campylopterus rufus)

kolibřík naposký (Campylopterus villaviscensio)

kolibřík brazilský (Clytolaema rubricauda)

inka zlatobřichý (Coeligena bonapartei)

inka obláčkový (Coeligena coeligena)

inka zlatý (Coeligena eos)

inka modrohrdlý (Coeligena helianthea)

inka rezavolíncový (Coeligena inca)

inka proměnlivý (Coeligena iris)

inka andský (Coeligena lutetiae)

inka běloocasý (Coeligena phalerata)

inka černý (Coeligena prunellei)

inka královský (Coeligena torquata)

inka fialkovohrdlý (Coeligena violifer)

inka hnědý (Coeligena wilsoni)

kolibřík modrolící (Colibri coruscans)

kolibřík fialovouchý (Colibri delphinae)

kolibřík ametystouchý (Colibri serrirostris)

kolibřík zelený (Colibri thalassinus)

kolibřík dominikánský (Cyanophaia bicolor)

kolibřík širokozobý (Cynanthus latirostris)

kolibřík temnobřichý (Cynanthus sordidus)

kolibřík fialovobřichý (Damophila julie)

kolibřík trnoocasý (Discosura conversii)

kolibřík nížinný (Discosura langsdorffi)

kolibřík měděnohřbetý (Discosura letitiae)

kolibřík pálkoocasý (Discosura longicauda)

kolibřík ostrochocholatý (Discosura popelairii)

kolibřík veracruzský (Doricha eliza)

kolibřík štíhlý (Doricha enicura)

kolibřík modročelý (Doryfera johannae)

kolibřík zelenočelý (Doryfera ludoviciae)

kolibřík měděnohlavý (Elvira cupreiceps)

kolibřík zelenopláštíkový (Elvira chionura)

kolibřík mečozobec (Ensifera ensifera)

kolibřík smaragdovobřichý (Eriocnemis alinae)

kolibřík měděnobřichý (Eriocnemis cupreoventris)

kolibřík červenonohý (Eriocnemis derbyi)

kolibřík modrokorunkatý (Eriocnemis glaucopoides)

kolibřík šmolkový (Eriocnemis godini)

kolibřík safírořitý (Eriocnemis luciani)

kolibřík barevný (Eriocnemis mirabilis)

kolibřík zlatoprsý (Eriocnemis mosquera)

kolibřík tmavý (Eriocnemis nigrivestis)

kolibřík měděnotýlý (Eriocnemis sapphiropygia)

kolibřík žhnoucí (Eriocnemis vestitus)

kolibřík skvostný (Eugenes fulgens)

kolibřík hedvábný (Eulampis holosericeus)

kolibřík nachovohrdlý (Eulampis jugularis)

kolibřík oaxacký (Eupherusa cyanophrys)

kolibřík páskoocasý (Eupherusa eximia)

kolibřík kostarický (Eupherusa nigriventris)

kolibřík putlacký (Eupherusa poliocerca)

kolibřík orlozobec (Eutoxeres aquila)

kolibřík rusoocasý (Eutoxeres condamini)

kolibřík černobílý (Florisuga fusca)

kolibřík bělokrký (Florisuga mellivora)

kolibřík bronzový (Glaucis aenea)

kolibřík bronzovoocasý (Glaucis dohrnii)

kolibřík ryšavoocasý (Glaucis hirsuta)

kolibřík půvabný (Goethalsia bella)

kolibřík modrotemenný (Goldmania violiceps)

kolibřík světlerousý (Haplophaedia assimilis)

kolibřík zelenkavý (Haplophaedia aureliae)

kolibřík quitský (Haplophaedia lugens)

kolibřík růžkatý (Heliactin bilopha)

kolibřík bolivijský (Heliangelus amethysticollis)

kolibřík Clarissin (Heliangelus clarisse)

kolibřík turmalinový (Heliangelus exortis)

kolibřík oranžovohrdlý (Heliangelus mavors)

kolibřík drobný (Heliangelus micraster)

kolibřík královský (Heliangelus regalis)

kolibřík bělolímcový (Heliangelus strophianus)

kolibřík eukalyptový (Heliangelus viola)

kolibřík bogotský (Heliangelus zusii)

kolibřík nazlátlý (Heliodoxa aurescens)

kolibřík Branického (Heliodoxa branickii)

kolibřík bělavořitý (Heliodoxa gularis)

kolibřík cisařský (Heliodoxa imperatrix)

kolibřík subtropický (Heliodoxa jacula)

kolibřík fialovočelý (Heliodoxa leadbeateri)

kolibřík hnědobřichý (Heliodoxa rubinoides)

kolibřík černoprsý (Heliodoxa schreibersii)

kolibřík sametový (Heliodoxa xanthogonys)

kolibřík achátový (Heliomaster constantii)

kolibřík cerradový (Heliomaster furcifer)

kolibřík hvězdohrdlý (Heliomaster longirostris)

kolibřík fialovolímcový (Heliomaster squamosus)

kolibřík černouchý (Heliothryx aurita)

kolibřík purpurotemenný (Heliothryx barroti)

kolibřík bělobradý (Hylocharis cyanus)

kolibřík zlatoocasý (Hylocharis eliciae)

kolibřík modrohlavý (Hylocharis grayi)

kolibřík zlatý (Hylocharis chrysura)

kolibřík savanový (Hylocharis sapphirina)

kolibřík lesní (Hylonympha macrocerca)

kolibřík sansebastianský (Chaetocercus astreans)

kolibřík esmeraldský (Chaetocercus berlepschi)

kolibřík malinký (Chaetocercus bombus)

kolibřík heliodor (Chaetocercus heliodor)

kolibřík kávový (Chaetocercus jourdanii)

kolibřík ostroocasý (Chaetocercus mulsant)

kolibřík Herranův (Chalcostigma herrani)

kolibřík hnědobrvý (Chalcostigma heteropogon)

kolibřík opálový (Chalcostigma olivaceum)

kolibřík rezavokorunkatý (Chalcostigma ruficeps)

kolibřík modropláštíkový (Chalcostigma stanleyi)

kolibřík Buffonův (Chalybura buffonii)

kolibřík křivozobý (Chalybura urochrysia)

kolibřík venezuelský (Chlorostilbon alice)

kolibřík zlatobřichý (Chlorostilbon aureoventris)

kolibřík portorický (Chlorostilbon maugaeus)

kolibřík modroocasý (Chlorostilbon mellisugus)

kolibřík modrobradý (Chlorostilbon notatus)

kolibřík Olivaresův (Chlorostilbon olivaresi)

kolibřík Poortmanův (Chlorostilbon poortmani)

kolibřík kubánský (Chlorostilbon ricordii)

kolibřík kovový (Chlorostilbon russatus)

kolibřík úzkoocasý (Chlorostilbon stenurus)

kolibřík haitský (Chlorostilbon swainsonii)

kolibřík žlutohrlý (Chrysolampis mosquitus)

kolibřík rovníkový (Chrysuronia oenone)

kolibřík fialovohlavý (Klais guimeti)

kolibřík Lefresnayův (Lafresnaya lafresnayi)

kolibřík ametystohrdlý (Lampornis amethystinus)

kolibřík pokřovní (Lampornis castaneoventris)

kolibřík Clémenciin (Lampornis clemenciae)

kolibřík vysočinský (Lampornis hemileucus)

kolibřík Sybilin (Lampornis sybillae)

kolibřík salvádorský (Lampornis viridipallens)

kolibřík rezavokřídlý (Lamprolaima rhami)

kolibřík safírovohrdlý (Lepidopyga coueruleogularis)

kolibřík zářivý (Lepidopyga goudoti)

kolibřík safírovobřichý (Lepidopyga lilliae)

sylfa zelenoocasá (Lesbia nuna)

sylfa královnina (Lesbia victoriae)

kolibřík Baerův (Leucippus baeri)

kolibřík rusoprsý (Leucippus fallax)

kolibřík kropenatý (Leucippus hypostictus)

kolibřík bělobřichý (Leucippus chionogaster)

kolibřík olivový (Leucippus chlorocercus)

kolibřík skvrnitý (Leucippus taczanowskii)

kolibřík zelenobílý (Leucippus viridicauda)

kolibřík límcový (Leucochloris albicollis)

kolibřík podivuhodný (Loddigesia mirabilis)

kolibřík bělochocholatý (Lophornis adorabilis)

kolibřík krátkochocholatý (Lophornis brachylophus)

kolibřík dlouhochocholatý (Lophornis delattrei)

kolibřík Gouldův (Lophornis gouldii)

kolibřík límečkový (Lophornis helenae)

kolibřík motýlí (Lophornis chalybeus)

kolibřík nádherný (Lophornis magnificus)

kolibřík ozdobný (Lophornis ornatus)

kolibřík paví (Lophornis pavoninus)

kolibřík dudkovitý (Lophornis stictolophus)

kolibřík nejmenší (Mellisuga helenae)

kolibřík jemný (Mellisuga minima)

kolibřík krupičkový (Metallura aenoecauda)

kolibřík Baronův (Metallura baroni)

kolibřík ohnivohrdlý (Metallura eupogon)

kolibřík perijský (Metallura iracunda)

kolibřík chinguelský (Metallura odomae)

kolibřík mourovatý (Metallura phoebe)

kolibřík kaštanový (Metallura theresiae)

kolibřík dřišťálový (Metallura tyrianthina)

kolibřík Williamův (Metallura williami)

kolibřík běločelý (Microchera albocoronata)

kolibřík Burmeisterův (Microstilbon burmeisteri)

kolibřík krátkoocasý (Myrmia micrura)

kolibřík Francesiin (Myrtis fanny)

kolibřík lantanový (Myrtis yarrellii)

sylfa vlajková (Ocreatus underwoodii)

kolibřík ostrozobý (Opisthoprora euryptera)

kolibřík výšinový (Oreonympha nobilis)

kolibřík potoský (Oreotrochilus adela)

kolibřík fráčkový (Oreotrochilus estella)

kolibřík čimborazský (Oreotrochilus chimborazo)

kolibřík běloboký (Oreotrochilus leucopleurus)

kolibřík brokátový (Oreotrochilus melanogaster)

kolibřík Stolzmannův (Oreotrochilus stolzmanni)

kolibřík chocholatý (Orthorhyncus cristatus)

kolibřík přilbový (Oxypogon guerinii)

kolibřík ohnivobradý (Panterpe insignis)

kolibřík velký (Patagona gigas)

kolibřík světlebřichý (Phaethornis anthophilus)

kolibřík podrostní (Phaethornis atrimentalis)

kolibřík tmavotemenný (Phaethornis augusti)

kolibřík šídlozobý (Phaethornis bourcieri)

kolibřík šupinkový (Phaethornis eurynome)

kolibřík šedobradý (Phaethornis griseogularis)

kolibřík šedobřichý (Phaethornis guy)

kolibřík běloknírkový (Phaethornis hispidus)

kolibřík hnědohrdlý (Phaethornis idaliae)

kolibřík baguanský (Phaethornis koepckeae)

kolibřík západní (Phaethornis longirostris)

kolibřík trpasličí (Phaethornis longuemareus)

kolibřík dlouhozobý (Phaethornis malaris)

kolibřík skořicový (Phaethornis nattereri)

kolibřík jehlozobý (Phaethornis philippii)

kolibřík Petreův (Phaethornis pretrei)

kolibřík malý (Phaethornis ruber)

kolibřík pruhohrdlý (Phaethornis rupurumii)

kolibřík temnohrdlý (Phaethornis squalidus)

kolibřík proužkohrdlý (Phaethornis strigularis)

kolibřík Stuartův (Phaethornis stuarti)

kolibřík okrovobřichý (Phaethornis subochraceus)

kolibřík poustevník (Phaethornis superciliosus)

kolibřík dlouhoocasý (Phaethornis syrmatophorus)

kolibřík bělovousý (Phaethornis yaruqui)

kolibřík Hartertův (Phlogophilus harterti)

kolibřík ekvádorský (Phlogophilus hemileucurus)

kolibřík modroprsý (Polyerata amabilis)

kolibřík mangrovový (Polyerata boucardi)

kolibřík zrcadlový (Polyerata fimbriata)

kolibřík safírový (Polyerata lactea)

kolibřík honduraský (Polyerata luciae)

kolibřík Rosenbergův (Polyerata rosenbergi)

kolibřík širokoocasý (Polyonymus caroli)

kolibřík zlatohrdlý (Polytmus guainumbi)

kolibřík tepuový (Polytmus milleri)

kolibřík Theresiin (Polytmus theresiae)

kolibřík modrokřídlý (Pterophanes cyanopterus)

kolibřík pilozobý (Ramphodon naevius)

kolibřík černohřbetý (Ramphomicron dorsale)

kolibřík nachovohřbetý (Ramphomicron microrhynchum)

kolibřík oázový (Rhodopis vesper)

sylfa červenoocasá (Sappho sparganura)

kolibřík mexický (Saucerottia beryllina)

kolibřík měděnoocasý (Saucerottia cupreicauda)

kolibřík indigový (Saucerottia cyanifrons)

kolibřík středoamerický (Saucerottia cyanura)

kolibřík Edwardův (Saucerottia edward)

kolibřík Saucerottův (Saucerottia saucerottei)

kolibřík měděnořitý (Saucerottia tobaci)

kolibřík zelenobřichý (Saucerottia viridigaster)

kolibřík kamínovohrdlý (Selasphorus ardens)

kolibřík vulkánový (Selasphorus flammula)

kolibřík šestibarvý (Selasphorus platycercus)

kolibřík rezavolesklý (Selasphorus rufus)

kolibřík kalifornský (Selasphorus sasin)

kolibřík jiskřivý (Selasphorus scintilla)

kolibřík ostrovní (Sephanoides fernandensis)

kolibřík chilský (Sephanoides sephaniodes)

kolibřík fialovoprsý (Sternoclyta cyanopectus)

kolibřík paukalský (Taphrolespia griseiventris)

kolibřík vidloocasý (Thalurania colombica)

kolibřík zelenotemenný (Thalurania fannyi)

kolibřík nymfový (Thalurania furcata)

kolibřík fialovotemenný (Thalurania glaucopis)

kolibřík Ridgwayův (Thalurania ridgwayi)

kolibřík Watertonův (Thalurania watertonii)

kolibřík kora (Thaumastura cora)

kolibřík kouřový (Threnetes niger)

kolibřík pruhoocasý (Threnetes ruckeri)

kolibřík Dupontův (Tilmatura dupontii)

kolibřík topasovohrdlý (Topaza pella)

kolibřík zelenokostřecový (Topaza pyra)

kolibřík červenozobý (Trochilus polytmus)

kolibřík černozobý (Trochilus scitulus)

kolibřík Bouguerův (Urochroa bougueri)

kolibřík Benjaminův (Urosticte benjamini)

kolibřík rezavořitý (Urosticte ruficrissa)

kolibřík Calliopin Stellula calliope)

kolibřík copatý Stephanoxis lalandi)